Kinderdagverblijf Willemijne

Stagebeleid

Stagiaires op Kinderdagverblijf Willemijne

Naast het team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers maakt kinderdagverblijf Willemijne ook gebruik van stagiaires op de groep. Deze stagiaires maken deel uit van het team en worden begeleid door speciaal hiervoor gediplomeerde medewerkers; de stagebegeleiders.

 

Willemijne is een gecertificeerd, erkend werk- en leerbedrijf en als zodanig geregistreerd door: Calibris kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg en Welzijn en Sport.  Wij stimuleren het werken met stagiaires. Dit wordt enerzijds gedaan om mee te werken aan profilering en professionalisering van het beroep en anderzijds om het vergroten van kwaliteit binnen ons kinderdagverblijf. Willemijne probeert elk schooljaar nieuwe stagiaires op de groep aan te nemen en maakt gebruik van een stage beleid dat aanwezig is op het kinderdagverblijf. Dit is bestemd voor iedereen die direct of indirect met stagiaires binnen het bedrijf te maken heeft. Hierin staat wat Willemijne van hen verwacht en wat hun bevoegdheden zijn.  De voorkeur gaat uit naar stagiaires die het hele jaar stage lopen. Hierdoor vindt er een minimale verschuiving plaats van verschillende gezichten. De stagiaires hebben hun eigen taken onder begeleiding. De leidinggevende is de eindverantwoordelijke voor het inhoudelijke werk. De werkzaamheden van een stagiaire worden in overleg met de stagebegeleidster vastgesteld. Elke stagiaire komt eerst langs voor een kennismakingsgesprek. We willen er zeker van zijn dat de stagiaire past in ons team.

 

Voor aanvang van de stage wordt een stage-overeenkomst gesloten. Iedere stagiaire dient voor aanvang van de stage een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te kunnen tonen.  Stagiaires worden ingezet als een aanvulling op de beroepsleidsters, en worden dus niet als vervanging ingezet.  Over het algemeen eindigt de stage na de periode zoals in het stageovereenkomst is afgesproken. Een stage zal verlengd worden als de doelen niet zijn bereikt. Alle stagiaires worden ingezet conform de voorwaarden van de CAO Kinderopvang.

 

Kinderdagverblijf Willemijne werkt met de volgende soorten stagiaires:

  • Een BBL-er; zij volgen BeroepsBegeleidende Leerweg. Deze leerlingen solliciteren bij Willemijne, komen  in dienst en volgen 1 dag in de week les bij een ROC opleiding. Bij de BBL-er ligt de nadruk vooral op  het werkend leren. Bij deze leerweg wordt er een leerarbeidsovereenkomst met het kinderdagverblijf afgesloten. De BBL-er ontvangt een salaris en studiekostenvergoeding. Deze stagiaire wordt tijdelijk in dienst genomen mits hiervoor voldoende budget en contracturen beschikbaar zijn.
  • Een BOL-er; zij volgen een BeroepsOpleidende Leerweg. Deze leerlingen volgen dagonderwijs en lopen stage BOL studenten ontvangen een stageovereenkomst en worden dus niet in dienst genomen. Wel hebben de meeste BOL-ers recht op een stagevergoeding en in sommige gevallen ook reiskosten vergoeding. Deze stages vullen de schoolse opleiding aan met het leren op de werkvloer. Bij Willemijne wordt er vooral met BOL-ers gewerkt.
  • Een PMIO-er; dit zijn Pedagogisch Medewerkers In Ontwikkeling.  Zij voldoen nog niet aan alle kwalificatie-eisen. (o.a: omscholing, herintreders).  Een PMIO-er werkt en leert tegelijk net als een BBl stagiaire. De 3 bovengenoemde leerwegen leiden de student op voor dezelfde diploma.
  • Orienterende stages. Ook wel de snuffelstages genoemd. Deze stagiaires zijn er dan voor korte periode om te kijken of de kinderopvang iets voor hen is. Zij hebben geen enkele verantwoordelijkheid.


Verwachtingen en taken van een stagiaire:

  • De stagiaire draait mee in het dagelijks ritme van het kinderdagverblijf en voert voldoende werkzaamheden uit. Dit moet uiteraard aansluiten bij het opleidingsniveau (zie stagebeleid)
  • De stagiaire heeft nog geen verantwoordelijkheden voor de kinderen, uiteraard wel over haar eigen leerproces.
  • De stagiaire mag nooit alleen op de groep staan. Niet alleen openen en sluiten. Geen telefoon aannemen en geen medicijnen toedienen of temperaturen.
  • De stagiaire staat altijd onder toeziend oog van een pedagogisch medewerker.

Fasen in de stages:

  • Elke stagiaire heeft een introductieperiode. Het doel hiervan is de stagiaire kennis te laten maken met ons kinderdagverblijf.  Het gaat in deze periode vooral om het contact leggen met de kinderen, collega’s en zich voorstellen aan de ouders. Het dagritme leren, bekend worden met ons pedagogisch beleidspan;  wat is onze visie en hoe handelen wij. Eigen maken van huishoudelijke taken, assisteren bij knutselen spelactiviteiten.
  • In een latere fase van de stage mag een stagiaire(altijd onder toeziend oog!!) ook assisteren bij verzorgingsactiviteiten; zoals de kinderen helpen bij de zindelijkheidstraining, de kinderen verschonen, helpen bij het aan- en uitkleden. Ook mag zij in deze fase zelfstandig  activiteiten voorbereiden uitvoeren en evalueren.

Voor overige vragen over stagiaires kun je altijd contact opnemen met de leidingevende of inzage vragen in ons uitgebreide stage beleid dat aanwezig is op het Kinderdagverblijf Willemijne.