Kinderdagverblijf Willemijne

Beroepskwalificaties

Beroepskwalificatie Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker


Beroepskwalificatie
Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker

Voor de functie van pedagogisch medewerker is een opleidingsachtergrond vereist conform A t/m E.

A. Beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.1

B. Beroepsopleidingen waarvan het diploma kwalificeert – naast die van opleidingen onder a en c - indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de buitenschoolse- of naschoolse opvang (BSO/NSO).

C. Beroepsopleidingen waarvan door partijen bij de CAO Kinderopvang is bepaald dat een reeds behaald

diploma ook kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.

D. Een nog niet afgeronde opleiding die kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.

E. Een buitenlands diploma dat kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.

 

1 Het ontwikkelplan voor een pedagogisch medewerker in ontwikkeling (art. 9.5. CAO) en de opleiding van een BBL-leerling (art. 9.6.

CAO) dan wel duale HBO-student (art 9.7 CAO) dienen gericht te zijn op het behalen van een van de diploma’s onder a) of b).

A. Diploma’s van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor de functie van pedagogisch

medewerker:

MBO

Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)

Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)

Pedagogisch Werker niveau 3

Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang

Pedagogisch Werker niveau 4

Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang

Onderwijsassistent

Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)

Sociaal-Cultureel Werker (SCW)

HBO

Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)

Pedagogiek (HBO-bachelor)

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)

indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)

of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

B. Indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de buitenschoolse of

naschoolse opvang (BSO/NSO) kwalificeren naast de diploma’s onder a) en c) ook de volgende

diploma’s:

MBO

Sport- en bewegingsleider (niveau 3)

Sport en bewegingscoördinator (niveau 4)

Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)

HBO

Leraar lichamelijke oefening (ALO),

Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige

richting binnen lerarenopleiding),

indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs

(WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.