Kinderdagverblijf Willemijne

Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan

Om ouders, verzorgers en andere direct betrokkenen direct inzicht te geven in de werkwijze van kinderdagverblijf Willemijne is het pedagogisch beleidsplan ontwikkeld. In dit plan geven wij een zo goed mogelijk beeld van de manier waarop wij werken binnen het kinderdagverblijf. Hierin staan de richtlijnen ten aanzien van handelingen en/of situaties. Dit beleidsplan kunt u altijd inzien op het kinderdagverblijf.

 

Bekijk het pedagogisch beleidsplan

 

Risicoinventarisatie en kwaliteitsbeleid

Veiligheid begint bij het gebouw waarin de kinderopvang zich heeft gevestigd. Om de veiligheid te waarborgen is een jaarlijkse inventarisatie nodig. Veiligheid is een wisselwerking tussen de omgeving en het gedrag van de kinderen. Deze methode vraagt daarom niet zozeer om technisch inzicht, maar vooral om inzicht in en ervaring met het doen en laten van kinderen. Tevens is het gebouw gescreend op veiligheid.

Binnen het kinderdagverblijf is het waarborgen van gezondheid van groot belang. Willemijne hanteert in het kader van gezondheidsmanagement een inventarisatielijst. Deze helpt eventuele risico's zichtbaar te maken. Op basis hiervan kan een actieplan opgesteld worden. Omdat gezondheidsgerelateerd gedrag geen vaststaand gegeven is, wordt de inventarisatie ieder jaar opnieuw bekeken.

Deze inventarisatie zorgt er tevens voor dat het personeel van Willemijne dagelijks bezig is met veiligheid en gezondheid. Hierdoor blijft het personeel kritisch en alert. De risicoinventarisaties en overige beleidsplannen ten aanzien van veiligheid en gezondheid staan ter inzage op het kinderdagverblijf, samengevoegd in de map 'kwaliteitsbeleid'.

 

Beroepskwalificatie en inspectierapport

Alle beroepskrachten bij kinderdagverblijf Willemijne beschikken over de bij de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen.

Kinderdagverblijf Willemijne is aangemeld en opgenomen in het register van de GG&GD Utrecht en landelijk register Kinderopvangen en Peuterspeelzalen. De kwaliteit van opvang wordt beoordeeld middels inspectie door de toezichthouder van de GG&GD Utrecht. Dit rapport ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

De inspectierapporten zijn ook te vinden op de website van het landelijk register kinderopvang:
Inspectierapporten

Registratienummer landelijk register: 114736078